Visie

Wie zijn we als CGK in Goes, waar staan we, waar willen we naar toe

De CGK Goes maakt deel uit van het landelijk verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Onze gemeente is in 1958 geïnstitueerd, vanuit de CGK te Biezelinge. De basis voor het kerk- en gemeentezijn ligt in de Bijbel als het geopenbaarde Woord van God en de volgende belijdenisgeschriften: de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de Geloofsbelijdenis van Athanasius, de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

De CGK Goes is loyaal onderdeel van het kerkverband, zich uitend in het volgen van Synode-uitspraken, een trouwe afdracht voor de kerkelijke kassen, participeren in classis Middelburg en Particuliere synode van het Zuiden etc.

Samenstelling

De gemeente bestaat uit ca.  220 doopleden en ca. 380 belijdende leden. Totaal ca. 600 met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar.

De gemeente heeft de afgelopen 10 jaren een lichte groei doorgemaakt. De groei is voornamelijk te danken aan het geboorteoverschot (veel meer dopelingen dan overledenen) en instromers vanuit andere kerkgenootschappen.

Samenvattend kan over de samenstelling van de gemeente het volgende worden geconcludeerd:

  • Het betreft een relatief jonge gemeente, waarvan de gemiddelde leeftijd door de jaren heen ongeveer hetzelfde is gebleven.
  • Er komen relatief veel nieuwe leden uit diverse andere kerkgenootschappen en er is ook een relatief grote uitstroom.
  • Wat de uitstroom betreft geldt dat er een forse groep kerkverlaters is, die zich (voor zover bekend) niet bij een ander kerkgenootschap heeft aangesloten.
  • Er is een groot geboorteoverschot.

 

Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 14 ouderlingen, waarvan aparte ouderlingen voor de ouderenzorg en voor de jeugd en 8 diakenen, waaronder een jeugddiaken. Het moderamen bestaat uit 5 leden. De kerkenraad vergadert gemiddeld 1 keer per twee maanden in breed en gemiddeld 1 keer per twee maanden in smal verband. De diaconie heeft gemiddeld 1 keer per twee maanden haar eigen vergaderingen.

Kerkgebouw

In 2018 heeft een ingrijpende renovatie plaatsgevonden met een vergroting van de kerkzaal en een toename van vergaderfaciliteiten. Er zijn nu 515 zitplaatsen en 7 vergaderzalen.

 

Dicht bij de Here Jezus

Binnen de gemeente bestaat een breed gedeeld verlangen om dichter bij de Here Jezus te worden gebracht. Juist in de verscheidenheid binnen de gemeente vormt dat het gezamenlijke oriëntatiepunt. We zijn zondaars die voor het eerst of opnieuw de Here Jezus nodig hebben. Hij die voor onze zonden aan het kruishout moest, opstond uit de dood en die ons redt als we op Hem ons vertrouwen stellen. We willen verbondsgemeente zijn waarbij wij uitgaan van het verbond en van de belofte, die de Here alle gedoopten zonder enige reserve of voorwaarde vooraf van harte aanbiedt. We ervaren als gelovigen dat ons geloof wordt aangevochten en hebben in het bijzonder in de prediking leiding nodig. Juist daardoor wil de Geest in de harten werken. Het hart van onze gemeente klopt dan ook in de erediensten. Hier vindt de ontmoeting plaats met de drie-enige God in Woord en Sacrament.

Voor de Woordverkonding maken we doorgaans gebruik van de Herziene Statenvertaling en volgen wij een klassiek-gereformeerde liturgie. Het regelmatig behandelen van de Heidelberger Catechismus wordt van blijvend belang gevonden.

Uitgangspunt is, dat in de erediensten tot eer van God en tot opbouw van het geloof psalmen, lofzangen en geestelijke liederen (Kol.3:16) gezongen worden, in overeenstemming met de besluitvorming van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Psalmen hebben daarin een blijvende belangrijke plaats.

Het dicht bij de Here Jezus blijven vraagt van ons een voortdurend gebed voor onszelf en voor elkaar.

Dicht bij elkaar

Wij hebben elkaar nodig als gemeente van Christus, hoe verschillend we ook zijn. Het delen van zorgen en zegeningen, het doen van voorbeden en dankzeggingen, een trouwe opkomst in de erediensten, meeleven via het gemeenteblad, gebedskringen, bijbelstudiegroepen en wijkavonden. Onder de zegen van de HEERE mag dit alles meewerken om de onderlinge band te behouden en te versterken.

De grote verscheidenheid in (kerkelijke) achtergronden binnen de gemeente geeft een open houding naar elkaar toe, die door velen als liefdevol en broederlijk wordt ervaren. Er is binnen onze gemeente sprake van een ‘omzien naar elkaar’ met tolerantie voor de geestelijke verscheidenheid. Veel leden zijn actief, bijvoorbeeld bij de verbouwing en jaar in jaar uit bij het jeugdwerk.

Bij het jeugdwerk (jeugdouderling en –diaken, clubwerk, catechisaties, jeugdpastoraat) zijn veel broeders en zusters betrokken. En ook voor het ouderenwerk wordt het nodige georganiseerd (contactmiddagen). De Diaconale Jongeren Reis (DJR) heeft een warme plek in de harten van velen en is steeds weer een vormende en positieve ervaring voor jongeren.

Onder het punt dicht bij elkaar kan ook het contact met andere kerken worden geschaard. Met diverse  predikanten vanuit de PKN die instemmen met de gereformeerde belijdenis bestaat sinds enige jaren op persoonlijke titel kanselruil. Met de GKv Goes is sinds 1998 sprake van een officieel nauwer kerkelijk samenleven. Deze onderlinge erkenning heeft naar het zich laat aanzien niet geleid tot een verdere verdieping van de band. Binnen de gemeente leeft het verlangen naar verdieping van die band ook niet breed. Recente uitspraken van de GKv synode zullen de toenadering ook niet bevorderen. Met de PKN/Gereformeerde Bond (de Levensbron) zijn ook contacten, maar die hebben (nog) niet geleid tot kanselruil.

Er zijn verder gezamenlijke diensten in de Westerkerk ten behoeve van asielzoekers en statushouders, waarbij naast onze gemeente, de CGK Biezelinge, de Gereformeerde Gemeente van Kapelle, de PKN/Gereformeerde Bond (de Levensbron) en de GKv Goes betrokken zijn. Dit initiatief wordt door alle betrokkenen als positief ervaren.

Dicht bij de samenleving

Er zijn verschillende kerken in Goes waarmee we in meer of mindere mate samenwerken voor het bereiken van de samenleving. Met hen menen wij dat het Evangelie ook voor mensen buiten de kerk heilzaam en verlossend is. Activiteiten als De Lichtjestour in de Adventstijd, bijeenkomsten in de Stille week, de Emmauscursus, het Kinderbijbelfeest en het werk onder en voor asielzoekers neemt een vaste plaats in. Er is ook verlegenheid om de missionaire opdracht meer handen en voeten te geven.

Diaconale initiatieven, doorgaans interkerkelijk, zijn er meerdere: voedselbank, Present, gavenbank, Diamant etc.

Veel werk van gemeenteleden vindt ook plaats buiten door de gemeente (mede)georganiseerde activiteiten om. Dat is niet zichtbaar, maar gebeurt ook.

In het kort

Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat de CGK Goes een gemeente is die met vallen en opstaan de Heere wil dienen. Ze wil staan in het midden van het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken,  waar Woord en sacrament trouw bediend worden, de kerkenraad pastoraal en diaconaal leiding tracht te geven en een warme onderlinge band mag worden geproefd. De CGK Goes is een relatief jonge, licht groeiende gemeente, die voor een groot deel bestaat uit leden die afkomstig zijn uit diverse andere kerkgenootschappen.

Als gemeente hebben we in het bijzonder in de prediking leiding nodig die ons door de werking van de Heilige Geest dichtbij de Heere Jezus brengt en houdt. En van daaruit ook dicht bij elkaar en bij de samenleving.