Stuurgroep Evangelisatie

De Stuurgroep Evangelisatie heeft als taak de gemeente te stimuleren en toe te rusten voor haar bijbelse opdracht het evangelie uit te dragen. De stuurgroep stuurt en coördineert, de gemeente zelf voert uit.

Uitgangspunt binnen het evangelisatiewerk van de gemeente is dat we een Verbondsgemeente met een missionaire roeping zijn. Om concreet sturing te geven aan het evangelisatiewerk ressorteren een aantal werkgroepen onder de stuurgroep evangelisatie. Iedere werkgroep houdt zich bezig met een specifiek facet uit het evangelisatiewerk en probeert daar zoveel mogelijk gemeenteleden bij te betrekken. Om concreet te coördineren komt de stuurgroep periodiek bij elkaar, waarbij activiteiten vanuit de werkgroepen worden teruggekoppeld en deze waar mogelijk op elkaar worden afgestemd. Ook worden nieuwe initiatieven besproken. De volgende werkgroepen vallen onder de Stuurgroep Evangelisatie:

Werkgroep Gastvrije Kerk
De Werkgroep Gastvrije Kerk richt zich op de eigen gemeente. Om precies te zijn op de hele gemeente van jong tot oud. Zij wil de gemeente stimuleren en toerusten tot het werkelijk en bewust openstaan voor rand- en buitenkerkelijken, zodat de gemeente hen kan begeleiden naar een leven met God en een plek in Zijn gemeente. Om deze doelstelling handen en voeten te geven werkt de werkgroep er hard aan om het zogenaamde Emmaüs-concept een wezenlijke plaats binnen de gemeente te geven.

Wat is het Emmaüs-concept?
Dit concept bestaat uit het toerusten van de gemeente in het leggen van contacten met buitenkerkelijken, het organiseren van laagdrempelige cursussen voor belangstellenden samen met gemeenteleden (Alpha-/Emmaüs “Op weg cursus”), het organiseren van vervolgcursussen voor toetreders samen met gemeenteleden (Emmaüs “Onderweg cursus”/bijbelstudie). De werkgroep stimuleert, faciliteert en coördineert de implementatie en vormgeving van het Emmaüs-concept binnen de gemeente. De gemeente zelf is aan zet om er mee aan de slag te gaan. De werkgroep wil daar graag bij helpen en meer over vertellen.

Wat kunt u voor het Emmaüs-concept betekenen?
• U kent iemand die graag meer wilt weten over het evangelie (Alpha/Op weg groep)
• U kunt zelf deelnemen aan een Onderweg groep (verschillende aspecten van het geloof komen aanbod en de vraag hoe christenen gelovig kunnen leven in deze wereld)
• U kunt kringleider worden in een Emmaüs of bijbelstudie groep
• U kunt mentor worden voor een toetreder (wegwijs maken in onze kerk)
• U kunt het verrassende Emmaüs materiaal gebruiken in uw bijbelstudie-/wijkkring
• U kunt deelnemen aan een inspirerende kringleiderscursus (2 zaterdagen + 2 avonden)
• Uw bijbelstudiegroep nodigt de werkgroep uit voor een inspirerende gespreksavond over contacten leggen met mensen van buiten de kerk.
Verder coördineert de werkgroep activiteiten waaruit contactmogelijkheden tussen gemeente en buiten- en randkerkelijken ontstaan.

Verder coördineert de werkgroep activiteiten waaruit contactmogelijkheden tussen gemeente en buiten- en randkerkelijken ontstaan.

Veldwerk coördinatie
Binnen onze gemeente functioneert een coördinator veldwerk. Veldwerk (evangelisatie-activiteiten die buiten de muren van het kerkgebouw plaatsvinden) is iets waar velen in de gemeente een steentje aan kunnen bijdragen. Ieder op zijn of haar eigen manier met zijn of haar eigen talenten. De veldwerk coördinator heeft oog voor mogelijkheden van evangelisatieacties, onderhoudt contacten met andere kerken/gemeenten in Goes over gezamenlijke activiteiten op dit gebied (zie ook http://www.kerkingoes.nl/) en stimuleert gemeenteleden (afzonderlijk of bestaande groepsverbanden) om deel te nemen aan evangelisatieacties. Veldwerk coördinatie onderhoudt ook contacten met het SMWO.
Aan wat voor een acties kunt u denken: folderen/gebedsondersteuning bij paranormale/spirituele festiviteiten, aansprekende evangelisatie-activiteiten in de Goese binnenstad rond Kerst en Pasen, koffie-ochtenden in wooneenheden voor senioren, gerichte folderacties in een wijk, meewerken aan campingevangelisatie in de omgeving van Goes, etc, etc.

Werkgroep laagdrempelige bijeenkomst
Om mensen te bereiken en aan te trekken die buitenkerkelijk zijn en geen contacten hebben met gemeente en gemeenteleden, is het de bedoeling om jaarlijks, buitenom de zondagse eredienst, een laagdrempelige bijeenkomst (bijv. symposium, thema-avond, discussiebijeenkomst) voor deze doelgroep en de gemeente te organiseren. PR is een heel belangrijk onderdeel hierin. Een nieuwe werkgroep wordt hiervoor opgericht.

Welkomstcommissie
De leden van de welkomstcommissie verwelkomen gasten die de kerkdiensten bezoeken. Zij staan daartoe bij de ingangen van de kerk, delen de wekelijkse nieuwsbrief uit en proberen zo veel mogelijk een praatje aan te knopen met gasten. Natuurlijk doen de overige gemeenteleden dat ook !

Kinderbijbelfeest
Het Kinderbijbelfeest (KBF) is een jaarlijks terugkerend eendaags evenement in de voorjaarsvakantie. Het Kinderbijbelfeest richt zich op basisschoolkinderen van de eigen gemeente en kinderen die in Goes-Oost wonen. Het is een evenement in het kader van evangelisatie en gemeenteopbouw. In de opzet en wordt samengewerkt met andere kerken/gemeenten in Goes die ieder gelijktijdig een Kinderbijbelfeest in hun wijk organiseren. De ambitie is om uiteindelijk gelijktijdig in alle wijken in Goes een Kinderbijbelfeest te vieren. De zondag aansluitend aan het Kinderbijbelfeest wordt in de dienst aandacht gegeven aan het thema van het Kinderbijbelfeest. Voor deze dienst worden alle kinderen (die aan de KBF deelnemen) en hun ouders uitgenodigd.

Voor wie meer wil lezen
In 2011 is de beleidsnotitie van de Stuurgroep Evangelisatie “CGK-Goes, een verbondsgemeente met een missionaire roeping” vastgesteld. De komende jaren zullen aanbevelingen en actiepunten uit deze notitie worden opgepakt en uitgewerkt. Klik hier om het document te downloaden (PDF – 1MB).

Voor wie door wil klikken
www.kerkingoes.nl: Een gemeenschappelijke website van de kerken in Goes
www.emmaus-cursus.nl: Site waar u alles kunt lezen over de Emmauscursus en het Emmausconcept
www.alpha-cursus.nl: Site waar u alles kunt lezen over deze orientatiecursus op het Christelijk Geloof
www.cgk.nl/index.php?evangelisatie: Site van Christelijke Gereformeerde Kerk over evangelisatie
www.missionair.nl: Site van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt over missionair gemeente zijn
www.izb.nl: Site over zending in Nederland
www.evangelie-moslims.nl: Site over evangelisatie onder moslims in Nederland
www.ea.nl: Site van de Evangelische Alliantie (waar ook IZB in participeert)