Zusterkring

Graag willen wij u attenderen op de zusterkring die in onze gemeente functioneert. U zult u misschien afvragen: waarom een zusterkring? Wij willen u dat graag uitleggen.

Als christenen willen we graag iets voor onze naaste betekenen. In 1 Cor. 12 lezen we dat we allen bij het lichaam van Christus behoren en dat ieder van ons deel uitmaakt van dat ene lichaam. Ieder met onze eigen gaven, opdat wij die gebruiken ten behoeve van de naaste.

Daarbij komt dat in onze maatschappij in toenemende mate op sociale voorzieningen e.d. bezuinigd wordt, zodat we meer op elkaar aangewezen zijn.

De taak van de zusterkring hierin spitst zich toe op de diaconale roeping.

De zusterkring, opgericht op 28 september 1995, valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie.

De taken van de zusterkring zijn bijv.:

– Het bezoeken van zieken.
– Het bezoeken van de ouderen, alleenstaanden vanaf 65 jaar, echtparen vanaf 70 jaar.
– Meeleven bij geboorte, huwelijk, jubileum, overlijden.
– Welkomstbezoek bij nieuw ingekomen leden.
– Verzorgen van de kerstattentie voor de ouderen.
– Waar nodig praktische hulp verlenen of zo nodig organiseren van hulp. Het is niet de bedoeling dat door de zusterkring hulp verleend wordt i.p.v. ouderenzorg of gezinshulp, ter overbrugging kan een beroep op de zusterkring gedaan worden.

Voor hulpaanvragen en/of informatie kunt u terecht bij Nelleke de Korne: nellekedekorne@hotmail.com.

Tenslotte: aarzel niet om hulp te vragen, we zijn er voor elkaar en op deze wijze kunnen we het “gemeente-zijn” meer inhoud geven.