Club Coördinatie

De Club Coördinatie (CC) heeft binnen de gemeente een ondersteunende en coördinerende taak ten opzichte van de kindercrèches, de bijbelclubs en de jeugdclubs. 

De CC doet dit door: 

  • Het faciliteren en het scheppen van noodzakelijke randvoorwaarden om de crèches en de clubs zo optimaal mogelijk te laten functioneren; 
  • Het afstemmen van activiteiten met de JV (jeugdvereniging); 
  • Het uitvoeren van taken op het gebied van beleidsontwikkeling, verzorgen van bezinning en toerusting binnen het clubwerk, organisatie en coördinatie van activiteiten. 

De CC verricht de werkzaamheden onder verantwoording en toezicht van de kerkenraad. 

Missie 

De missie van de Club Coördinatie is (vrij vertaald) als volgt: “we willen bijdragen aan de vorming van kinderen/jongeren, zodat zij in hun leven God zullen volgen en het beste zullen zoeken voor de gemeente, waarvan ze lid zijn, en voor de mensen in de wereld om hen heen en verder willen we hen begeleiden op de weg naar zelfstandigheid.” 

De pijlers van het clubwerk 

Het clubwerk binnen onze gemeente steunt, werkende vanuit de missie, op vier pijlers: 

1. Vorming: Onze jeugd zal mede door middel van het clubwerk gesteund worden in het ontwikkelen van en het groeien in een persoonlijk geloof. Zo zullen ze, puttend uit de Bijbel, antwoord kunnen geven op de belangrijke vragen die op hen af komen. 

2. Ontmoeting: Op de clubavonden is er plaats voor gesprekken, zodat jongeren hun eigen gevoelens en meningen kunnen uitwisselen, vergelijken en toetsen. Daarnaast wordt er vanuit de clubs en de CC deelgenomen aan bijeenkomsten en vieringen van de gemeente, zodat de jeugd kan beleven dat we samen één gemeente zijn. 

3. Ontspanning: Ontspanning is een belangrijke pijler van het clubwerk, omdat door ontspanning een sfeer van onderling vertrouwen kan groeien, waardoor de ruimte ontstaat om zichzelf te zijn en eigen vragen en twijfels te uiten. 

4. Gezamenlijke actie: Tevens zal worden geprobeerd om de jeugd het geleerde in praktijk te laten brengen, door hen te stimuleren zich in te zetten voor acties die door en voor onze gemeente worden georganiseerd, maar ook voor de kerk landelijk en wereldwijd. Hier ligt een nauwe relatie met het jeugddiaconaat binnen de gemeente. 

Elk van deze pijlers neemt een belangrijke plaats in binnen het clubwerk in onze gemeente en vraagt veel inzet van een actief bij de jeugd betrokken gemeente. Daarbij beseffen we, dat we boven onze eigen inspanning uit, volledig afhankelijk zijn van God. Dat is dan ook ons voortdurend gebed, dat Hij het werk dat we doen via Zijn Geest zal leiden en tot zegen zal laten zijn. 

Functies en namen binnen de Club Coördinatie 

De CC bestaat uit een kernteam, het zogenaamde Klein Comité, en een groter verband, het zogenaamde Groot Comité. 

Het Klein Comité bestaat uit: 

Voorzitter: Annemarie Eggebeen 
Secretaris: Martijn Maas 
Penningmeester: Marian Wiskerk 
Algemeen lid: Arnold Flipse 
Jeugddiaken: Cor Fieret 
Jeugdouderling: Mechiel Verkuil 

E-mailadres: clubcoordinatie@cgk-goes.nl

Het Groot Comité bestaat uit de leden van het Klein Comité en alle leiding van de crèches en (bijbel)clubs.